Ontwerp en hosting van de website

IRIS Interactive, ‘Créateur d’empreintes digitales’
Cité numérique du Pensio
4 rue du PNDF
43000 Le Puy en Velay
(Hoofdzetel)
Tel.: 04 71 04 93 01

www.iris-interactive.fr

Uitgever & eigenaar van de website

Proludic – SAS (SIRET-nr. 347 839 193 000 21)
ZAC de l’étang Vignon 181 rue des Entrepreneurs
37210 Vouvray – FRANKRIJK

Webmaster: webmaster@proludic.fr

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de website en de aangeboden diensten

Het gebruik van de website www.proludic.nl houdt de volledige aanvaarding in van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld. Gebruikers van de website www.proludic.nl worden dan ook verzocht deze regelmatig te raadplegen.

Deze website is normaal gesproken te allen tijde toegankelijk voor gebruikers. Een onderbreking voor technisch onderhoud kan echter worden beslist door www.proludic.nl, die dan zal trachten de gebruikers vooraf te informeren over de data en tijdstippen van de interventie.

De website www.proludic.nl wordt regelmatig bijgewerkt door de webmaster. Op dezelfde manier kunnen de wettelijke vermeldingen te allen tijde worden gewijzigd. Ze zijn echter bindend voor de gebruiker, die wordt uitgenodigd ze zo vaak mogelijk te raadplegen om ze te lezen.

Reikwijdte van de inhoud

Ondanks de zorg die besteed wordt aan het verzamelen van informatie en het maken van de website en app met behulp van de meest recente technieken, kunnen er buiten onze controle fouten, weglatingen, onnauwkeurigheden of toevoegingen op deze website blijven staan of worden toegevoegd. Om deze reden kan Proludic niet aansprakelijk worden gesteld, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, voor de volledige inhoud van de website en app. De gebruiker van de website en app en de informatie die deze bevat, erkent dat hij of zij deze op eigen risico gebruikt en dat Proludic daarom niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op de website en app of een deel daarvan.
Ook kan IRIS Interactive niet aansprakelijk worden gesteld voor de aard of de inhoud van de websites waarnaar wordt verwezen op de volgende pagina’s, met name die waarvoor toegang is verleend via het gebruik van hypertekstlinks die op de pagina’s van deze website verschijnen. In overeenstemming met wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 hebt u het recht om uw gegevens in te kijken en te corrigeren.
Alle informatie die op de website www.proludic.nl wordt vermeld, is indicatief en onder voorbehoud van wijzigingen. Bovendien is de informatie op de website www.proludic.nl niet exhaustief. Ze wordt gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online werd gezet.

Auteursrecht – Copyright © – Links

Reproductie op papier

Met uitzondering van de iconografie is de reproductie van de pagina’s van deze site op papier toegestaan, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • de verspreiding is gratis;
  • respect voor de integriteit van de gereproduceerde documenten (geen enkele wijziging of aanpassing van welke aard dan ook);
  • expliciete vermelding van de Proludic-website als bron en vermelding dat de reproductierechten voorbehouden en strikt beperkt zijn.

Reproductie op elektronica

De reproductie van het geheel of een deel van deze website op een elektronische drager is toegestaan onder voorbehoud van de duidelijke en leesbare toevoeging van de bron(Proludic) en de vermelding ‘Rechten voorbehouden’.
De informatie mag alleen worden gebruikt voor persoonlijke, professionele of verenigingsdoeleinden. Elk gebruik voor commerciële of reclamedoeleinden is verboden.

Cookies

Het surfen op de website van Proludic kan leiden tot de installatie van cookie(s) op de computer van de gebruiker. Een cookie is een klein bestandje waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar waarin informatie over de activiteiten van een computer op een website wordt opgeslagen. De gegevens die op deze manier worden verkregen, zijn bedoeld om het verdere gebruik van de website te vergemakkelijken en maken ook metingen van het verkeer op de website mogelijk.
Weigering om een cookie te installeren kan leiden tot de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot bepaalde diensten. De gebruiker kan echter zijn of haar computer als volgt configureren om de installatie van cookies te weigeren:

In Chroom: tabblad Instellingen / geavanceerde instellingen

  • Om cookies in te schakelen, selecteert u Opslaan van lokale gegevens toelaten (aanbevolen).
  • Om cookies uit te schakelen, selecteert u Verbieden dat alle websites gegevens opslaan.
  • Klik op OK om uw voorkeuren op te slaan.

In Internet Explorer: tabblad Tools / internetopties.

  • Klik op Privacy en kies Blokkeer alle cookies.
  • Klik op OK om te bevestigen.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de website en app Proludic is onderworpen aan het Franse recht.
In geval van een geschil zijn uitsluitend de Franse rechtbanken bevoegd.

Bescherming van persoonsgegevens

Verklaring aan de CNIL

Overeenkomstig wet 78-17 van 6 januari 1978 (gewijzigd bij wet 2004-801 van 6 augustus 2004 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens) met betrekking tot informatietechnologie, -bestanden en -vrijheden, is de website en app aangemeld bij de Franse commissie voor informatietechnologie en vrijheden (www.cnil.fr).

Toegangsrecht

In toepassing van deze wet hebben internetgebruikers het recht op toegang, rectificatie, wijziging en verwijdering van gegevens die op hen persoonlijk betrekking hebben. Dit recht kan per post of via elektronische weg worden uitgeoefend: Contact
De verzamelde persoonlijke informatie wordt in geen geval aan derden toevertrouwd, behalve voor de eventuele goede uitvoering van de door de internetgebruiker bestelde dienst.

Privacy

Uw persoonsgegevens zijn vertrouwelijk en zullen in geen geval aan derden worden meegedeeld, behalve voor de goede uitvoering van de dienst.